3 truyện

[Bác Chiến | ABO] [H] Lỡ Nhưng Không Lầm

bởi

Tác giả: Khởi Nguyên Dương Thii. Wattpad: @khoinguyenduongthii. Thể loại: BJYX, fanfic, H, bác sĩ x thám tử, ABO, sinh t…

Đã hoàn thành abobacchienbacquannhattieu+8 tag khác

[Bác Chiến | H] Xuân Sắc Chốn Hoàng Cung

bởi

Tác giả: Khởi Nguyên Dương Thii. Design cover: @khoinguyenduongthii Thể loại: fanfic, BJYX, thuần H, OOC, cổ trang. ❗Cản…

Đã hoàn thành 18bacchienbjyx+9 tag khác

[Bác Chiến | H] Đêm Hội Weibo 28.2.2021

bởi

Tác giả: Khởi Nguyên Dương Thii Design cover: @khoinguyenduongthii Thể loại: Sắc (18+), BJYX, fanfiction. 〘Cảnh báo! 〙 F…

bacchienbacquannhattieubjyx+8 tag khác

Designed by: AnhDH I love You Guys © 2021